ประชุมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้องเรียนนิติรัฐศาสตร์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้องเรียนนิติรัฐศาสตร์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ และบุคลากรกลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้ประชุมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนปรางค์กู่ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และโรงเรียนกันทรารมณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้องเรียนนิติรัฐศาสตร์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนแนวทางการดำเนินโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-degree) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร งานรับเข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์