โครงการสำนักงานสีเขียว POL UBU Green Office

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานเลขานุการ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการสำนักงานสีเขียว POL UBU Green Office" เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม POL - 116 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี