กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม POL-116 คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ และผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานภายในคณะให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในครั้งนี้ด้วย