กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม POL-116 คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ และผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานภายในคณะให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในครั้งนี้ด้วย
Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online