Stateless person project

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ ร่วมกับ ดร. ฐิติพล ภักดีวานิช ประธานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนส่วนภูมิภาค ร่วมลงพื้นที่กับภาคีทำงานแก้ปัญหาสถานะบุคคล ในอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนส่วนภูมิภาค ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเตรียมดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลปัญหาสถานะบุคคลเพื่อให้การดำเนินการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น อนึ่งคุณ Cynthia Veliko ตัวแทนส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และคุณลีน่า เอดมาร์คที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอุคราชทูตแห่งราชอาณาจักรสวีเดนร่วมลงพื้นที่และสังเกตการณ์ ทั้งนี้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสม. ประชุมหารือร่วมกับศาลปกครองอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม เพื่อถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ห้องประชุมศาลปกครองอุบลราชธานี ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี นายชนินทร์ เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมหารือร่วมกับอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี อัยการเชี่ยวชาญสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนอำเภอเขมราฐ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้แทนมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสถานะบุคคล รวมทั้งถอดบทเรียนกรณีศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดน ร่วมสังเกตการณ์