กิจกรรม อบรมการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชะานี ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. - 20.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ POL-301 อาคารปฏิบัติการเรียนรวมด้านสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี