โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและถ่ายทอดค่านิยมบุคลากรตามวิสัยทัศน์องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและถ่ายทอดค่านิยมบุคลากรตามวิสัยทัศน์องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี