โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฐานการเรียนรู้การจัดการที่ดิน

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฐานการเรียนรู้การจัดการที่ดิน โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี​