สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 โดยมีนักเรียนที่จะเข้าสัมภาษณ์สาขาวิชาปกครอง จำนวน 28 คน และ สาขาวิชาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 22 คน เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป