เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 

คณะรัฐศาสตร์ จึงขอให้ส่วนงานต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำแบบข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ให้งานแผน (นายเพชร เสาร์ศรี) ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561 หากพ้นระยะเวลาถือว่าท่านไม่ประสงค์จะรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

อับโหลดวันที่ : 7/9/2561   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์   อ่านแล้ว : 689


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 7163412565template2562.docx
Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online