การจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การบรรยายให้มีความรู้ความเข้าใจเท่านั้น แต่ยังใช้กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และฝึกทักษะการใช้เหตุผล ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง โดยยึดหลักจริยธรรมสาธารณะในการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถมีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะการเขียน ทักษะการพูด ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะการทำงานเป็นทีม

ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะฝึกให้เกิดทักษะเหล่านี้ ได้แก่ กิจกรรมการระดมสมอง การวิพากษ์ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กิจกรรมบทบาทสมมติ เกมส์ การลงพื้นที่ในสนามเรียนรู้จริง ทั้งการลงพื้นที่องค์การหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการลงพื้นที่ทั้งในองค์การระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น และพื้นที่ชุมชน เพื่อเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง

ดังนั้น นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงถูกฝึกเพื่อคิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหา และเสนอแนวทางการพัฒนาทั้งต่อประเทศ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยภาคเอกชน ชุมชน รวมถึงประชาชนได้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ ดังปรัชญาที่ว่า “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานคุณธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย”  
 

อับโหลดวันที่ : 15/7/2561   โดย Administrator   อ่านแล้ว : 1097


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง