รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)

Bachelor of Political Science (Government)

วิชาโท การเมืองและการจัดการปกครอง
วิชาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
 

หมวดวิชา

กลุ่มวิชา

จำนวนหน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

 

กลุ่มภาษา

15 หน่วยกิต

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  

6 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               

6 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

96 หน่วยกิต

 

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

30 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ                         

48 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาโท                              

18 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า

132 หน่วยกิต

          

   
 

อับโหลดวันที่ : 24/5/2561   โดย ผศ.ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์   อ่านแล้ว : 2754


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 24182928427หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต33f2018021515180120_2.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร้านอาหารยอดนิยมรอบรั้ว UBU
สถานออกกำลังกาย UBU
หอพักเอกชน รอบรั้ว UBU
คู่มือน้องใหม่ มารู้จัก ม.อุบลฯ กันเถอะ
โครงการฮีตครองอีสาน สืบสานตำนานเทียน
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฐานการเรียนรู้การจัดการที่ดิน
กำหนดการส่งข้อสอบกลางภาค
การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
โครงสร้างการบริหารคณะรัฐศาสตร์
โลโก้คณะรัฐศาสตร์
123