หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการปกครอง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)

ชื่อย่อ : ร.บ. (การปกครอง)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science (Government)

ชื่อย่อ : B.Pol.Sc. (Government)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางรัฐศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน/สถานการณ์จริง เพื่อรองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสร้างสรรค์ความเป็นพลเมืองและเป็นผู้นำที่ตระหนักถึงหลักการในระบอบประชาธิปไตย และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้

1. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบและตระหนักในการเป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานประชาธิปไตย เคารพกฎหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันของสังคม

2. มีความรู้และทักษะทางด้านรัฐศาสตร์ การเมืองและการจัดการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ

3. สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ รวมทั้งบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทางรัฐศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ให้เข้ากับการปฏิบัติงานจริง และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน

4. ปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น และทักษะการทำงานเป็นทีม

5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการสืบค้นข้อมูลสร้างสรรค์งานและ วิเคราะห์อย่างรู้เท่าทัน

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                                                  จำนวน 15 หน่วยกิต

- กลุ่มภาษาไทย                                                                      3 หน่วยกิต

- กลุ่มภาษาอังกฤษ                                                                  12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                          จำนวน   3 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                          จำนวน   3 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                  จำนวน   3 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ                  จำนวน   3 หน่วยกิต

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                                                                 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                                                        จำนวน 27 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                         จำนวน 42 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโท                                                                 จำนวน 15 หน่วยกิต

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาหรือการค้นคว้าอิสระ     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   
 

อับโหลดวันที่ : 24/5/2561   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์   อ่านแล้ว : 5275


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1103123434มคอ.2-หลักสูตรการปกครองบัณฑิต-หลักสูตรปรับปรุง-พ.ศ.2559-แก้ไข220462.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set: CDS) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Mrs. Angkhana Neelapaijit.
ร้านอาหารยอดนิยมรอบรั้ว UBU
สถานออกกำลังกาย UBU
หอพักเอกชน รอบรั้ว UBU
คู่มือน้องใหม่ มารู้จัก ม.อุบลฯ กันเถอะ
โครงการฮีตครองอีสาน สืบสานตำนานเทียน
123

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online