หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อย่อ : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Administration (Public Administration)

ชื่อย่อ : B.P.A. (Public Administration)

ปรัชญาและความสำคัญ

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการร่วมสร้างนวัตกรรมการบริหารภาครัฐและภาคท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สาธารณะ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้

1. มีความรู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และบูรณาการงานวิจัย เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมสร้างนวัตกรรมการบริหารภาครัฐและภาคท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์

3. สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน

4. มีทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายในการสืบค้นข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยตนเอง

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยรู้เท่าทันโลก

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                                                 จำนวน  15 หน่วยกิต

- กลุ่มภาษาไทย                                                                       3 หน่วยกิต

- กลุ่มภาษาอังกฤษ                                                                  12 หน่วยกิต

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                         จำนวน    3 หน่วยกิต

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                          จำนวน    3 หน่วยกิต

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                               จำนวน    3 หน่วยกิต

 1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ                 จำนวน    3 หน่วยกิต

 1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                                                              3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                               จำนวน  33 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก                                                               จำนวน  33 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                   จำนวน   6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโท                                                                          ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

1. ความสำคัญของหลักสูตร

     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆในการบริหารงานภาครัฐ  มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ      เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558)

               นอกจากความสำคัญของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 แล้ว หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังมีรายวิชาที่สอดแทรกเนื้อหาหลักการบริหารงานองค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคไม่แสวงหากำไรอีกด้วย ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มทางเลือก ขยายองค์ความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับและใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจากการถ่ายทอดตัวอย่างกรณีศึกษา รับฟังความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์ตรงในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร และจากการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรในภาคเอกชน และองค์กรภาคไม่แสวงหากำไร อีกทางหนึ่ง

2. ปรัชญาของหลักสูตร

     มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษาปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลเน้นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู่ศีลธรรมจรรยา มีภาวะผู้นำ ตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะ การเสียสละรับใช้ท้องถิ่น ชุมชน สังคม ประเทศ ตระหนักถึงความเคลื่อนไหวในการบริหารองค์กรภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการคงรักษาไว้  ซึ่งภูมิปัญญาชุมชน ท้องถิ่น ผ่านการจัดการความรู้ ตลอดจนนำไปสู่การใช้ปัญญาและความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการบริหารองค์กรภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ อย่างมีส่วนร่วม

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้

      3.1 มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

      3.2 ตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อน และพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเอง และความรู้จากสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยคำแนะแนะแต่เพียงเล็กน้อย

      3.3 สามารถค้นหา ใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ

      3.4 มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

      3.4 สามารถนำความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     การวิเคราะห์และพัฒนาการบริหารภาครัฐและการพัฒนาท้องถิ่นได้

      3.5 มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลงานวิจัยต่าง ๆ ในสาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความสำคัญของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ในสาขาวิชา

4. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

กลุ่มวิชา

จำนวนหน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

 

กลุ่มภาษา                                                            

15 หน่วยกิต

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                             

6 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                             

6 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                                            

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

93 หน่วยกิต

 

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

33 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเอก (บริหารองค์การ หรือ บริหารงานท้องถิ่น)       

 33 หน่วยกิต

 

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปี 4 เทอม 2)

9 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาโท  (การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ การจัดการภาครัฐ หรือ นโยบายสาธารณะ หรือ โทอื่นๆ) 

1

   
 

อับโหลดวันที่ : 24/5/2561   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์   อ่านแล้ว : 5709


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 110334397มคอ.2-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรปรับปรุง-พ.ศ.2559-แก้ไข220462.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set: CDS) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Mrs. Angkhana Neelapaijit.
ร้านอาหารยอดนิยมรอบรั้ว UBU
สถานออกกำลังกาย UBU
หอพักเอกชน รอบรั้ว UBU
คู่มือน้องใหม่ มารู้จัก ม.อุบลฯ กันเถอะ
โครงการฮีตครองอีสาน สืบสานตำนานเทียน
123