หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อย่อ : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Administration (Public Administration)

ชื่อย่อ : B.P.A. (Public Administration)

ปรัชญาและความสำคัญ

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการร่วมสร้างนวัตกรรมการบริหารภาครัฐและภาคท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สาธารณะ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้

1. มีความรู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และบูรณาการงานวิจัย เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมสร้างนวัตกรรมการบริหารภาครัฐและภาคท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์

3. สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน

4. มีทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายในการสืบค้นข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยตนเอง

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยรู้เท่าทันโลก

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                                                 จำนวน  15 หน่วยกิต

- กลุ่มภาษาไทย                                                                       3 หน่วยกิต

- กลุ่มภาษาอังกฤษ                                                                  12 หน่วยกิต

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                         จำนวน    3 หน่วยกิต

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                          จำนวน    3 หน่วยกิต

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                               จำนวน    3 หน่วยกิต

 1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ                 จำนวน    3 หน่วยกิต

 1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                                                              3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                               จำนวน  33 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก                                                               จำนวน  33 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                   จำนวน   6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโท                                                                          ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

1. ความสำคัญของหลักสูตร

     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆในการบริหารงานภาครัฐ  มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ      เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558)

               นอกจากความสำคัญของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 แล้ว หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังมีรายวิชาที่สอดแทรกเนื้อหาหลักการบริหารงานองค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคไม่แสวงหากำไรอีกด้วย ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มทางเลือก ขยายองค์ความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับและใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจากการถ่ายทอดตัวอย่างกรณีศึกษา รับฟังความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์ตรงในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร และจากการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรในภาคเอกชน และองค์กรภาคไม่แสวงหากำไร อีกทางหนึ่ง

2. ปรัชญาของหลักสูตร

     มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษาปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลเน้นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู่ศีลธรรมจรรยา มีภาวะผู้นำ ตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะ การเสียสละรับใช้ท้องถิ่น ชุมชน สังคม ประเทศ ตระหนักถึงความเคลื่อนไหวในการบริหารองค์กรภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการคงรักษาไว้  ซึ่งภูมิปัญญาชุมชน ท้องถิ่น ผ่านการจัดการความรู้ ตลอดจนนำไปสู่การใช้ปัญญาและความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการบริหารองค์กรภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ อย่างมีส่วนร่วม

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้

      3.1 มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

      3.2 ตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อน และพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเอง และความรู้จากสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยคำแนะแนะแต่เพียงเล็กน้อย

      3.3 สามารถค้นหา ใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ

      3.4 มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

      3.4 สามารถนำความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     การวิเคราะห์และพัฒนาการบริหารภาครัฐและการพัฒนาท้องถิ่นได้

      3.5 มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลงานวิจัยต่าง ๆ ในสาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความสำคัญของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ในสาขาวิชา

4. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

กลุ่มวิชา

จำนวนหน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

 

กลุ่มภาษา                                                            

15 หน่วยกิต

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                             

6 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                             

6 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                                            

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

93 หน่วยกิต

 

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

33 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเอก (บริหารองค์การ หรือ บริหารงานท้องถิ่น)       

 33 หน่วยกิต

 

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปี 4 เทอม 2)

9 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาโท  (การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ การจัดการภาครัฐ หรือ นโยบายสาธารณะ หรือ โทอื่นๆ) 

1

   
 

อับโหลดวันที่ : 24/5/2561   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์   อ่านแล้ว : 6067


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 110334397มคอ.2-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรปรับปรุง-พ.ศ.2559-แก้ไข220462.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set: CDS) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Mrs. Angkhana Neelapaijit.
ร้านอาหารยอดนิยมรอบรั้ว UBU
สถานออกกำลังกาย UBU
หอพักเอกชน รอบรั้ว UBU
คู่มือน้องใหม่ มารู้จัก ม.อุบลฯ กันเถอะ
โครงการฮีตครองอีสาน สืบสานตำนานเทียน
123

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online