วิสัยทัศน์คณะรัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเลิศด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
นวัตกรรมด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
ค่านิยม
1) ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน Promoting democracy and human rights
2) เสริมพลังคนรุ่นใหม่ Empowering Young People
3) เชื่อมโลกทฤษฎีสู่โลกปฏิบัติ Advancing the application of theory into practice
4) ทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ Proactively Engaging with Local Populations within and outside Thailand
5) ส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม Promoting social innovation 
6) สนับสนุนความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ Supporting Domestic and International  Collaboration
 

ภารกิจ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มาตรการ

ตัวชี้วัด

ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต

 

 

 

 

 

บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์มีคุณภาพ และสามารถรับใช้สาธารณะโดยมุ่งเน้นชุมชนและสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.ยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน

  • บริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐาน และ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบดิจิทัล
  • ส่งเสริมการสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

- พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

UBU :  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

Kr 1.3 บัณฑิตมีคุณภาพโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตสถาบันอื่น (วัดระดับความพึงพอใจของนายจ้าง)

Kr 1.4 ร้อยละของบัณฑิตทุกระดับที่มีผลงานนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

Kr 2.1 เพิ่มจำนวนนักศึกษาโดยรวมทุกระดับ ร้อยละ ... เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562

UBU & KR 5.2 เพิ่มจำนวนรายวิชาที่ทำการเรียนการสอนด้วยระบบ UBU LMS แบบสมบูรณ์ จำนวน ... รายวิชา

1.2.เสริมสร้างให้นักศึกษามีศักยภาพในการทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชนและสังคม

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาทักษะการทำงานโดยใช้ชุมชนและสังคมเป็นฐานการเรียนรู้

Kr 1.3 บัณฑิตมีคุณภาพโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตสถาบันอื่น (วัดระดับความพึงพอใจของนายจ้าง)

ภารกิจด้านการวิจัย

 

 

 

 

 

 

สังคมนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สนับสนุนให้นักวิจัยเพิ่มจำนวนผลงานวิชาการตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

- เพิ่มแรงจูงใจในการตีพิมพ์ ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ

KR  UBUสัดส่วนจำนวนบทความวิชาการในฐานนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ= 0.030

KR 1.5& UBU ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติในระดับ Q1-Q2 ในฐานข้อมูล Scopus (เฉพาะปีตีพิมพ์ 2563)

ส่งเสริมให้นักวิจัยและกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณการวิจัย

-โครงการเปิดบ้านองค์ความรู้รัฐศาสตร์สู่ท้องถิ่น

KR 3.4 เพิ่มจำนวนโครงการวิจัย/การบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

KR 3.2 เพิ่มจำนวนโครงการวิจัย/การบริการวิชาการด้านการศึกษา

ส่งเสริมให้นำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

- เพิ่มแรงจูงใจ ในการทำวิจัยของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

KR UBUสัดส่วนจำนวนบทความวิชาการในฐานนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ= 0.030

ภารกิจด้านการบริการวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชน ชุมชนเป้าหมายแบะเครือข่าย เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ส่งเสริมให้มีการใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเป้าหมาย

- ส่งเสริมให้มีการใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเป้าหมาย

KR 3.4 เพิ่มจำนวนโครงการวิจัย/การบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

KR 3.2 เพิ่มจำนวนโครงการวิจัย/การบริการวิชาการด้านการศึกษา

มีเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

บูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือไปใช้ประโยชน์

-ผลักดันให้เกิดการสร้างและขยายเครือข่าย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

UBU: จำนวนของชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน

POL: จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ(ทางวิชาการและชุมชน)  ที่มีการดำเนินอย่างต่อเนื่องร่วมกัน

คณะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ

สร้างแรงจูงใจบุคลากรในเข้าร่วมโครงการหารายได้จากการบริการวิชาการ

- สร้างแรงจูงใจบุคลากรในเข้าร่วมโครงการหารายได้จากการบริการวิชาการ

Kr 2.2 เพิ่มรายได้จากหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์ (เครดิต bank)

สร้างแรงจูงใจบุคลากรในเข้าร่วมโครงการหารายได้จากการบริการวิชาการ

- สร้างแรงจูงใจบุคลากรในเข้าร่วมโครงการหารายได้จากการบริการวิชาการ

Kr2.3 เพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการ ร้อยละ ... เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562

ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 

ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ได้รับการอนุรักษ์สืบสานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

- ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

UBU : จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

 

บุคลากรมีสุขภาวะ(กาย ใจ สังคม ปัญญา) ที่ดี และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ

สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

-จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การ

UBU : ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ระดับสมรรถนะที่สูงเมื่อเทียบกับบุคลากรทั้งหมด

ส่งเสริม สนับสนุนการมีสุขภาวะที่ดี ของบุคลากร

- ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาวะที่ดี

- พัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

 - work life balance

KR 4.2 ความผูกพันของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ ... เมื่อเทียบกับปี 2562

UBU : ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

KR 5.3 เพิ่มจำนวนอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ภารกิจด้านการเงิน

 

 

คณะรัฐศาสตร์ มีเสถียรภาพทางการเงิน ที่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการพัฒนาองค์การ

ส่งเสริมการหารายได้เชิงรุก

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในโครงการจัดหารายได้

สัดส่วนของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

Kr 2.4 เพิ่มรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ร้อยละ ... เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562 (อาคาร ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานวิสาหกิจ)

ส่งเสริมการลดรายจ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- กำหนดมาตรการประหยัดทรัพยากร

KR 2.5 ลดรายจ่าย ร้อยละ ... เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562

ภารกิจด้านการบริหารจัดการ

คณะรัฐศาสตร์เป็นองค์การมุ่งเน้นความเป็นเลิศ

พัฒนาองค์การตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEx)

พัฒนาบุคลากรสู่การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEx)

POL : คะแนน EdPExเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอย่างคุ้มค่า และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

POL : คะแนน EdPExเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

   
 

อับโหลดวันที่ : 24/5/2561   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์   อ่านแล้ว : 9440


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 258263039ตารางรวม เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 2563.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set: CDS) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Mrs. Angkhana Neelapaijit.
ร้านอาหารยอดนิยมรอบรั้ว UBU
สถานออกกำลังกาย UBU
หอพักเอกชน รอบรั้ว UBU
คู่มือน้องใหม่ มารู้จัก ม.อุบลฯ กันเถอะ
โครงการฮีตครองอีสาน สืบสานตำนานเทียน
123