เรียน    อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ทุกท่าน

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเป้าประสงค์ เพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพในระดับ Q1 – Q2 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังนี้

                   1. ประกาศ ม.อุบล  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

                     https://bit.ly/3DgUp2j

                    2. ประกาศ ม.อุบล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Change) ประจำปีงบประมาณ 2566

                    https://bit.ly/3scz8Af

                   3. ประกาศ ม.อุบล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนปรับปรุงบทความทางวิชาการ (Manuscript edit) โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา ประจำปีงบประมาณ 2566

                    https://bit.ly/3eLd9xx  
 

อับโหลดวันที่ : 21/10/2565   โดย นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์   อ่านแล้ว : 57


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 21111730772ประกาศหลักเกณฑ์ การให้ทุนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบ 2566.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศหลักเกณฑ์ การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2565
ขอแจ้งแนวปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi กลุ่ม 1
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 และขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567 จากงบประมาณแผ่นดิน
เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
12345678910...

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online