เรียน    อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ทุกท่าน

                    สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญผู้ที่สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 จากงบประมาณแผ่นดิน โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ www.ubuniserv.ubu.ac.th และขอให้ท่านแจ้ง ชื่อโครงการและกรอบงบประมาณ ให้งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

                   

   
 

อับโหลดวันที่ : 19/10/2565   โดย นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์   อ่านแล้ว : 58


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 19144215977ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบ 2567 งบแผ่นดิน.jpg
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศหลักเกณฑ์ การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2565
ขอแจ้งแนวปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi กลุ่ม 1
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 และขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567 จากงบประมาณแผ่นดิน
เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
12345678910...

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online