เรียน    อาจารย์ทุกท่าน

 

ด้วยสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

คุณสมบัติผู้ขอทุน : กลุ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัยที่ได้รับการรับรองตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลักษณะโครงการ :

1.สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่

2.เป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปี และมีแผนดำเนินงานรายปีที่ชัดเจน แสดงถึงการพัฒนากลุ่มวิจัยให้มีจุดเด่น และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

3.วงเงินที่เสนอขอ กลุ่มวิจัยละ 500,000 บาท ต่อปีงบประมาณ

การสมัครขอรับทุนและกำหนดการสมัคร

- ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดประกาศและดาวโหลดแบบฟอร์มที่ https://www.ubu.ac.th/web/research/content/UBU_Revenue_2566/

- หัวหน้ากลุ่มวิจัยจัดส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ผ่านต้นสังกัด

- กำหนดการรับสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

   
 

อับโหลดวันที่ : 7/10/2565   โดย นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์   อ่านแล้ว : 66


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศหลักเกณฑ์ การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2565
ขอแจ้งแนวปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi กลุ่ม 1
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 และขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567 จากงบประมาณแผ่นดิน
เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
12345678910...

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online