EdPEx คืออะไร

EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด)

ระบบทำงานของ EdPEx

ระบบการปฏิบัติการ

ระบบการปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  การนำองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์การนำองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า

พื้นฐานของระบบ

การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์การมีการจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการดำเนินการ และความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบที่ใช้ข้อมูลจริง และองค์ความรู้เป็นแรงผลักดัน การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้นี้เป็นพื้นฐานของระบบการจัดการผลการดำเนินการโดยรวม

คะแนนในแต่ละหมวด (รวม 1,000 คะแนน)  --- หมวด 1 การนำองค์การ 120 คะแนน / หมวด 2 กลยุทธ์ 85 คะแนน / หมวด 3 ลูกค้า 85 คะแนน/หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 90 คะแนน / หมวด 5 บุคลากร 85 คะแนน /หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 85 คะแนน

 /หมวด 7 ผลลัพธ์ 450 คะแนน

   
 

อับโหลดวันที่ : 23/3/2565   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 121


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 23155425414EdPEx.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การใช้งาน MS Excel 2016 เบื้องต้นในการทำงาน
ชุมชนนักปฏิบัติ CoP การพัฒนาคุณภาพองค์กร
การบัญชีและการจัดการทางการเงิน
การจัดเตรียมวาระการประชุมการทำบันทึกเสนอที่ประชุมและการทำรายงานการประชุม
ถอดองค์ความรู้ จากการอบรม ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ (UBU Durable Application)
การบริหารโครงการ
EdPEx คืออะไร
รายงานการอบรม Mirosoft Excel
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดรายวิชา
R2R งานวิจัยจากงานประจำ
12

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online