หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อย่อ : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Administration (Public Administration)

ชื่อย่อ : B.P.A. (Public Administration)

ปรัชญาและความสำคัญ

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการร่วมสร้างนวัตกรรมการบริหารภาครัฐและภาคท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สาธารณะ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้

1. มีความรู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และบูรณาการงานวิจัย เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมสร้างนวัตกรรมการบริหารภาครัฐและภาคท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์

3. สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน

4. มีทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายในการสืบค้นข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยตนเอง

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยรู้เท่าทันโลก

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                                                 จำนวน  15 หน่วยกิต

- กลุ่มภาษาไทย                                                                                   3 หน่วยกิต

- กลุ่มภาษาอังกฤษ                                                                             12 หน่วยกิต

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                       จำนวน    3 หน่วยกิต

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                        จำนวน    3 หน่วยกิต

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                             จำนวน    3 หน่วยกิต

 1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ                 จำนวน    3 หน่วยกิต

 1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                                                               3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                          ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                               จำนวน  33 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก                                                               จำนวน  33 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                   จำนวน   6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโท                                   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 

อับโหลดวันที่ : 1/10/2564   โดย นายอธิการ ชัยทน   อ่านแล้ว : 504


 
 
Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online