Digital literacy สิ่งที่บุคลากรควรรู้

ทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 

ทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)  สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้พร้อมก้าวสู่ Smart University ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2563-2567  โดยนักศึกษาและบุคลากรมีความรู้เท่าทันและเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Literacy and Accessibility) และต้องมีร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตาม เกณฑ์สมรรถนะที่กำหนด 

ทั้งนี้บุคลากรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากลิ้งที่ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือ หรือสำนักงาน กพ. ที่แนบแนบมานี้ 

ลิ้งของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

https://sites.google.com/ubu.ac.th/digital-literacy-material/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ลิ้งของสำนักงาน กพ. 

https://www.ocsc.go.th/DLProject/mean-dlp

ลิ้งเอกสารประกอบจากวิทยากรของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

https://drive.google.com/drive/folders/1GwUy92Y1

   
 

อับโหลดวันที่ : 27/9/2564   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 544


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2714642800Digital-literacy-สิ่งที่บุคลากรควรรู้-1.pdf

1210522504หัวข้อที่-1-สิทธิและความรับผิดชอบ.pdf
121052835หัวข้อที่-2-การเข้าถึงสื่อดิจิทัล.pdf
12105212315หัวข้อที่-3-การสื่อสารดิจิทัล.pdf
12105216846หัวข้อที่-4-ความปลอดภัยยุคดิจิทัล.pdf
12105223189หัวข้อที่-5-ความเข้าใจสื่อดิจิทัล-รู้เท่าทันสื่อ.pdf
12105227954หัวข้อที่-6-แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล.pdf
12105232875หัวข้อที่-7-สุขภาพดียุคดิจิทัล.pdf
12105240155หัวข้อที่-8-ดิจิทัลคอมเมิร์ซ.pdf
12105244436หัวข้อที่-9-กฎหมายดิจิทัล.pdfข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายงานการอบรม หัวข้อ รายงานผลการอบรมประชุม สัมมนาฯลฯ ผ่านระบบสารสนเทศคณะรัฐศาสตร์
Digital literacy สิ่งที่บุคลากรควรรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดรายวิชา
ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบ Digital
ชุมชนนักปฏิบัติ COP : พัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำร่างขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์และการทำวิจัยสถาบันสำหรับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ การทวนสอบและการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ Outcome-Based Education

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online