ชุมชนนักปฏิบัติ COP : พัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำร่างขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง.

นำเสนอโดย ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล  

ตามลิงค์ https://bit.ly/3CHsepS  
 

อับโหลดวันที่ : 27/9/2564   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 298


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2791042706ชุมชนนักปฏิบัติ COP พัสดุ.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายงานการอบรม หัวข้อ รายงานผลการอบรมประชุม สัมมนาฯลฯ ผ่านระบบสารสนเทศคณะรัฐศาสตร์
Digital literacy สิ่งที่บุคลากรควรรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดรายวิชา
ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบ Digital
ชุมชนนักปฏิบัติ COP : พัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำร่างขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์และการทำวิจัยสถาบันสำหรับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ การทวนสอบและการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ Outcome-Based Education

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online