การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ ฉบับ พ.ศ. 2564
 
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ ฉบับ พ.ศ. 2563
 
 
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ ฉบับ พ.ศ. 2560
 
 
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ ฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประเมินผลการสอน
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
แบบฟอร์มตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ 2563
 
 
- แบบฟอร์มตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ 2560
 
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ check list)
 
 
แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ  
 
 
- แบบฟอร์มอื่น ๆ
 
 
 
- แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
 
 
หนังสือเวียน/แนวปฏิบัติ
 
 
 
หนังสือหารือ  
 

อับโหลดวันที่ : 13/9/2564   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 423


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set: CDS) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Mrs. Angkhana Neelapaijit.
ร้านอาหารยอดนิยมรอบรั้ว UBU
สถานออกกำลังกาย UBU
หอพักเอกชน รอบรั้ว UBU
คู่มือน้องใหม่ มารู้จัก ม.อุบลฯ กันเถอะ
โครงการฮีตครองอีสาน สืบสานตำนานเทียน
123