ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ประเภทของรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มี 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ 2. ด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 3. ด้านผลงานดีเด่น 4. ด้านบริหาร

แบ่ง 2 ประเภท คือ 4.1 บริหารงานภาครัฐ 4.2 บริหารงานภาคเอกชน

โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัวยอุบลราชธานี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด แบบฟอร์มประวัติและผลงานเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ได้ที่ลิงก์ http://bit.ly/2THKDC9 และเว็บไซต์สำนักงานพัฒนานักศึกษา www.ubu.ac.th/web/student โดยส่งผลงานและการประกาศผลการคัดเลือก

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ช่องทางการจัดส่งผลงาน (เลือกช่องทางใดช่องหนึ่ง) 1) ส่งผลงานด้วยตนเอง จัดส่งได้ที่ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสานงาน นางสาวจิดาภา อุทัยกรม 2) ส่งทางไปรษณีย์ จัดส่งมายัง นางสาวจิดาภา อุทัยกรม งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 หมู่ 4 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โดยถือวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และขอความร่วมือให้จัดส่งเป็นไปรษณีย์ด่วย (EMS) เพื่อความรวดเร็ว และสะดวกในการตรวจสอบ

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทางเพจ Facebook : UBUalumni เว็บไซต์งานพัฒนานักศึกษา www.ubu.ac.th/web/student และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th  งานพัฒนานักศึกษา

   
 

อับโหลดวันที่ : 13/7/2564   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 358


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1313294683หลักเกณฑฺ์การพิจารณาและแบบฟอร์มเสนอชื่อ.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ประเภทของรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มี 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ 2. ด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 3. ด้านผลงานดีเด่น 4. ด้านบริหาร ส่งผลงานและการประกาศผลการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่ต้องการขอรับคำปรึกษา ปัญหาต่างๆ หรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา อาทิเช่น การใช้ชีวิตประจำวัน ปัญหาการเรียน ทุนการศึกษา หรือข้อสังสัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา ส่วนงานพัฒนานักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ มหกรรมจัดหางานของริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 - 18.30 น. ณ บีซีซีออล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตร ตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษาต่อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 นี้
งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน (Covid - 19) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 ---งานพัฒนานักศึกษา---

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online