ด้วย ขณะนี้ั ใกล้ถึงระยะเวลาในการจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน  โดยบันทึกข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการโครงการ  http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  ทั้งนี้  งานวิจัยคณะฯ  ได้แนบแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  
 

อับโหลดวันที่ : 25/9/2563   โดย นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง   อ่านแล้ว : 81


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 25944210แนวทางของบปี-65.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการอบรมระยะสั้น (หารายได้) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับการประเมินรับรองความเป็นนวัตกรรม
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "การสาธารณสุขไทยในยุคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019"
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนานักวิจัย