ประชาสัมพันธ์
 
คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564
ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกได้ที่ shorturl.at/sBEGK 
โดยนักศึกษาที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนดสงใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 
 
ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร.1316 
---งานพัฒนานักศึกษา---  
 

อับโหลดวันที่ : 27/8/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 110


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2791244214แบบใบสมัครเด็กดีเด่น 2564.docx
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ มหกรรมจัดหางานของริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 - 18.30 น. ณ บีซีซีออล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตร ตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษาต่อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 นี้
งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน (Covid - 19) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 ---งานพัฒนานักศึกษา---