ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 3,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆละ 1,000 บาท จำนวน 3 เดือน เป็นจำนวน 13 ทุน

          ** คุณสมบัติผู้ของผู้สมัครทุน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป

 

          ** มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยสอบสวนทางวินัย เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีจิตอาสา ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 รวมไม่เกิน 12,000 บาท มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งในศึกษาเล่าเรียน และ/หรือทำงานการายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว

                                                                                                                                                    

          ** ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 ---งานพัฒนานักศึกษา--- **

   
 

อับโหลดวันที่ : 30/6/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 205


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ มหกรรมจัดหางานของริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 - 18.30 น. ณ บีซีซีออล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตร ตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษาต่อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 นี้
งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน (Covid - 19) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 ---งานพัฒนานักศึกษา---