สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ขึ้นไป
 
คุณสมบัติดังนี้
1.เป็นนักศึกษาสัญชาติไทย
2.ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
3.เป็นผู้ที่ศึกษาที่อยู่ระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 ขึ้นไปทุกสาขาวิชา
4.เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
5.เป็นผู้ที่มีวินัย มีศักยภาพสูง มีความกตัญญูกตเวที มีจิตอาสา มีทัศนคติ
 
หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอรับทุน
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุน
3.รูปถ่ายเต็มต้วหน้าชัดเจน ขนาด 4*6 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
5.หนังสือรับรองความประพฤติแลฃะสถานภาพจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
6.หนังสือรับรองการขอรับทุนจากชุมชน ระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการแนบ
 
ระยะเวลาในการดำเนินส่งเอกสารการสมัคร
เปิดรับสมัครและยื่นใบสมัครขอรับทุน               ภายใน 31 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนฯ           วันที่ 15 มิุนายน 2563
 
นักศึกษาที่สนใจสามารถ....
ส่งใบสมัครผ่าน E-mail Human.sbc@gmail.com หรือรับใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กรอกใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารขอรับทุน
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชิงทุน
สอบคัดเลืกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสยามสไมล์ กรุงเทพฯ 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
(ค่าเดินทางมาสอบคัดเลือก ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่าง ในการทำกิจกรรมเบิกจ่ายได้ ณ วันสอบคัดเลือก)
 
---งานพัฒนานักศึกษา---  
 

อับโหลดวันที่ : 21/5/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 212


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญชวนบัณฑิตชายร่วมส่งคลิปวีดีโอการอ่านประวัติมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนำกล่าวคำปฏิญาณตนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 4 ธันวาคม 2563
งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยในไทย
ประกาศปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์ 2563
สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ (โควตานักเรียนเรียนดี และ โควตาค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะรัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 / นักเรียน ปวช. / นักเรียน กศน. เข้าศึกษาผ่านโควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ดำเนินการเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตานักเรียนเรียนดี และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
12