เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 นั้น
 
**ในการนี้ จึงขอแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ที่สัญญาจ้างสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
 
***ทั้งนี้ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่สัญญาจ้างสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารการต่อสัญญาจ้าง ที่งานบริหารบุคคล ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

   
 

อับโหลดวันที่ : 8/5/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 287


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 29173856180แจ้งประเมินคุณลักษณะ-ต่อสัญญาจ้างปี-2563.pdf

29173713699แบบกรอกภาระงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงาน-สายสนับสนุน-แบบฟอร์มคณะ.doc
29173731252แบบกรอกภาระงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง-สายวิชาการ-แบบฟอร์มคณะ.xlsx
29173757313แบบประเมินจากเพื่อนร่วมงาน-เพื่อต่อสัญญาจ้าง-สายวิชาการ.xls
291738264แบบประเมินจากเพื่อนร่วมงาน-เพื่อต่อสัญญาจ้าง-สายสนับสนุน.xls
291738786แบบประเมินต่อสัญญาจ้าง-สายวิชาการ-แบบฟอร์ม-ม.docx
29173811657แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง-สายสนับสนุนวิชาการ-แบบฟอร์ม-ม..docx