ตามที่ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๗) : ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

          ทั้งนี้ จากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันพบว่า สถิติของผู้ป่วยที่ติดเชื้อรวมถึงผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะกำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้

ข้อ ๑ มาตรการด้านอาคารสถานที่

๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม รายละเอียดตามตารางดังนี้

 

อาคารสถานที่

รายละเอียดของมาตรการ

๑. อาคารสำนักงานต่าง ๆ

และอาคารในกำกับดูแลของคณะ/สำนัก

๑.๑ จัดจุดคัดกรองที่บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร โดยคัดกรองอุณหภูมิ และอนุญาต   เฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากเข้าอาคารเท่านั้น รวมทั้งทำป้ายแจ้งเตือนให้สวมหน้ากาก และจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร

         ๑.๒ จัดบริเวณสำหรับผู้รอรับบริการ ให้นั่งห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร

         ๑.๓ จัดพื้นที่ทำงาน/ห้องพักอาจารย์ ให้ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร

  ๑.๔ ขณะปฏิบัติงานหรืออยู่ภายในอาคาร หากมีการใช้พื้นที่ร่วมกันเกิน ๒ คน ให้บุคลากรใส่หน้ากากตลอดเวลา

  ๑.๕ จำกัดจำนวนคนใช้ลิฟต์โดยสาร ไม่เกิน ๔ คน โดยให้จัดทำสัญลักษณ์ตำแหน่งที่ยืน   ของแต่ละคนอย่างเหมาะสม

  ๑.๖ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เพียงพอ อาทิ แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สเปรย์ สบู่ล้างมือ เป็นต้น

         ๑.๗ ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนทั้งภายในและภายนอกอาคาร

อาคารสถานที่

รายละเอียดของมาตรการ

๒. อาคารที่พักอาศัย

- หอพักนักศึกษา

- หอพักแพทย์/

  พยาบาล

- อาคารที่พักอาศัย

  ของบุคลากร

๒.๑ จัดจุดคัดกรองที่บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร โดยคัดกรองอุณหภูมิ และอนุญาตเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากเข้าอาคารเท่านั้น รวมทั้งทำป้ายแจ้งเตือนให้สวมหน้ากาก และจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร

         ๒.๒ จัดบริเวณสำหรับผู้รอรับบริการ ให้นั่งห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร

        ๒.๓ งดใช้ห้องcommon room/co-working space/ห้องอ่านหนังสือ/ ห้องอเนกประสงค์ภายใน          หอพัก

         ๒.๔ หากมีการเข้าคิว ให้จำกัดจำนวนคนเข้าคิว ไม่เกิน ๑ คน ต่อตารางเมตร   และจัดให้มีทาง          เข้า-ออกทางเดียว

        ๒.๕ สวมหน้ากากตลอดเวลา ขณะอยู่ภายในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารหอพัก

        ๒.๖ ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนทั้งภายในและภายนอกอาคาร

        ๒.๗ หากบุคคลมีอาการไข้ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ โปรดงดเว้นการใช้พื้นที่หรือ               ของใช้ส่วนรวมภายในอาคาร เช่น เครื่องซักผ้า และเข้ารับบริการ ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย                อุบลราชธานี เพื่อทำการสอบสวนและรักษาโรค

๓. อาคาร

   โรงอาหาร

 

๓.๑ จัดจุดคัดกรองที่บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร โดยคัดกรองอุณหภูมิ และอนุญาตเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากเข้าอาคารเท่านั้น รวมทั้งทำป้ายแจ้งเตือนให้สวมหน้ากาก และจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร

          ๓.๒ ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

          ๓.๓ จัดบริเวณสำหรับรับประทานอาหาร ให้นั่งห่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร

          ๓.๔ หากมีการเข้าคิว ให้จำกัดจำนวนคนเข้าคิว ไม่เกิน ๑ คน ต่อตารางเมตร และจัดให้มีทาง           เข้า-ออกทางเดียว

         ๓.๕ จัดเตรียมอุปกรณ์ส่วนกลางแบบ ๑ ต่อ ๑ เช่น จัดชุดช้อนส้อมบรรจุในซอง ๑ คู่ หรือขอ             ความร่วมมือให้นำภาชนะมาเองตามสมัครใจ

๓.๖ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เพียงพอ อาทิ แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สเปรย์ สบู่ล้างมือ เป็นต้น

      ๓.๗ ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

          ๑.๒ ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่มีการใช้งานร่วมกัน
ทุก ๒ ชั่วโมง เช่น ห้องน้ำ ลิฟต์โดยสาร

          ๑.๓ แยกประเภทขยะมูลฝอย โดยใช้ถุงสำหรับขยะติดเชื้อ เช่น ถังขยะในห้องน้ำ และกำจัดขยะติดเชื้อวันละ ๒ ครั้ง คือ ช่วงเที่ยง และ ช่วงเย็น

          ๑.๔ กำหนดให้ห้องอาหารในสถานปฏิบัติการโรงแรม ร้านกาแฟ และร้านค้าขนาดเล็กภายในมหาวิทยาลัย ให้บริการแบบซื้อกลับบ้าน (Take Away) แทนการรับประทานในพื้นที่บริการ

ข้อ ๒ มาตรการด้านบุคคล

          ๒.๑ ให้บุคลากรมาปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งตามปกติ ยกเว้นกรณีจำเป็น หรือมีเหตุอันสมควร หรือเหตุที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรขออนุมัติปฏิบัติงานนอกที่ตั้งเป็นรายกรณี

          ทั้งนี้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก มอบหมายให้คณบดี/ผู้อำนวยการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ส่วนหน่วยงานอื่น นอกเหนือจากคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเป็นสำคัญ  
 

อับโหลดวันที่ : 7/5/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 497


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 7131057736โควิด 8.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
การแจ้งข้อมูลบุคลากรเสียชีวิต หรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรเสียชีวิต สังกัดมหาวิทยาลัย
การเผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ physical distancing สำหรับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภายในมหาวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๘)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 7
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 6
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 5
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 4
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
ประกาศ ม.อุบลฯกำหนดรายชื่อประเทศ ที่อยู่ภายใต้มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19
12

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online