1.ม.อบ.3.1 คำร้องทั่วไป
2.ม.อบ.3.2 คำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน
3.ม.อบ.3.3 คำร้องขอลงทะเบียน ต่ำ-เกินกว่าเกณฑ์
4.ม.อบ.3.4 คำร้องขอถอนรายวิชา (ต่ำกว่าเกณฑ์/ได้รับสัญลักษณ์ 'W')
5.ม.อบ.3.5 คำร้องประเภทสถานภาพ (ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/ลาออก)
6.ม.อบ.3.6 คำร้องขอคืนสถานภาพ ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
7.ม.อบ.3.7 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
8.ม.อบ.3.8 คำร้องขอโอนย้ายต่างสถาบัน
9.ม.อบ.3.20 คำร้องขอแก้ไขฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา
10.ใบรายงานตัวนักศึกษา
11.แบบฟอร์มการใช้ห้องเรียน อาคารเรียน
12.แบบบันทึกการขอสอบชดเชยนอกคณะ
13.แบบบันทึกการขอสอบชดเชยในคณะ
14.คำร้องขอกลับเข้าศึกษา
15.หนังสือมอบฉันทะ
16.ใบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
17.คำร้องขอย้ายคณะ / เปลี่ยนสาขาวิชา
18.ใบคำร้องแจ้งความต้องการการใช้งานระบบบริการการศึกษา (REG)
19.ใบคำร้องแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการการศึกษา (REG)
20.ใบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2562  
 

อับโหลดวันที่ : 20/4/2563   โดย นายไชยพงศ์ สมดี   อ่านแล้ว : 680


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มคำร้องงานทะเบียน

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online