ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด RESUME ภาษาอังกฤษ

1 .รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1,200 บาท

    1.1 ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง Kitkanya Sukjam

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1,000 บาท

     2.1 ผู้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Vichitsak Sommakettarin

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 800 บาท 

     3.1 ผู้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Thidarat Anuyan

4.รางวัลชมเชยรางวัลละ 500 บาท 

     4.1 ผู้ที่ได้รางวัลชมเชย Suwitchaya Changlek , Sorawit Durasut 

กรรมการตัดสิน -ณรุจน์ วศินปิยมงคล -ธนเชษฐ วิสัยจร -ธวัชชัย วรกิตติมาลี -วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์ -ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์

ผู้ชนะการประกวดติดต่อคุณดวงนภา นิธิยานันท์ (พี่ปิ๊ก) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นี้  
 

อับโหลดวันที่ : 24/2/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 102


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งระบบให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งขั้นตอนผู้มารับบริการทันตกรรมและแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี !!! เปิดให้ลงทะเบียนระบบลงทะเบียนรับสิทธิ์สนับสนุนการเรียนออนไลน์
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหน้าใหม่ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-20 พ.ค. 63
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2565 ประเภททุนทั่วไป
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563
12345