1.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ-ต้นเรื่องจากเจ้าตัว   ไฟล์ 1

 

2.แบบฟอร์มใบลาผ่อนผ่อน/ใบลาป่วยลากิจและลาคลอดบุตร และใบขอยกเลิกวันลา   ไฟล์ 2

 

3.แบบฟอร์มมอบหมายคุมสอบแทน   ไฟล์ 3

 

4.แบบฟอร์มการขอ Username และ Password (E-mail Account, UBU WiFi, iUBU)   ไฟล์ 4

   
 

อับโหลดวันที่ : 24/1/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 94


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โลโก้คณะรัฐศาสตร์
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ
การจัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรภายนอก
กิจกรรมนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนภายใน-ภายนอก
ชีวิตในรั้วกันเกรา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
สมัครเข้าศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
12