คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คู่มือการปฏิบัติงาน : การประกันคุณภาพการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน : การรับเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะรัฐศาสตร์    ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์     

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   ดาวน์โหลด

การใช้ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ดาวน์โหลด

การเบิกจ่ายเงินกรณีสำรองเงินจ่ายก่อน   ดาวน์โหลด

การดำเนินการเลือกรายวิชาโทของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2   ดาวน์โหลด

การดำเนินงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การส่งนักศึกษาฝึกงาน)   ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการขอรับเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ  ดาวน์โหลด

ฎีกาและโอนเงินยืมทดรองราชการ   ดาวน์โหลด

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดาวน์โหลด

การปรับแผนการดำเนินงาน/แผนงบประมาณในโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ดาวน์โหลด

การใช้งานของผู้ขอใช้วัสดุโปรแกรมระบบบริหารจัดการวัสดุ mms.ubu.ac.th  ดาวน์โหลด

การใช้งานระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   ดาวน์โหลด

งานขอใช้รถยนต์ราชการ  ดาวน์โหลด

การให้บริการห้องเรียนและห้องประชุม   ดาวน์โหลด

 

อับโหลด เมื่อวันที่ : 27/09/2564  นายวัฒนพล ผิวนวล

 

แบบฟอร์ม

 

   

งานวิชาการ

   

งานวิจัย

   

งานพัสดุ

   

งานพัฒนานักศึกษา

   

งานการเงินและบัญชี

   

งานบุคคล

   

งานธุรการ

   

งานแผน

   

 

คู่มือ

 

   

งานวิชาการ

   

งานวิจัย

   

งานบริการวิชาการ

   

งานพัสดุ

   

งานการเงินและบัญชี

   

งานบุคคล

   

งานธุรการ

   

 

ระเบียบ

 

   

ระเบียบงานธุรการ - สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

   
 

อับโหลดวันที่ : 24/1/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 3317


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set: CDS) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Mrs. Angkhana Neelapaijit.
ร้านอาหารยอดนิยมรอบรั้ว UBU
สถานออกกำลังกาย UBU
หอพักเอกชน รอบรั้ว UBU
คู่มือน้องใหม่ มารู้จัก ม.อุบลฯ กันเถอะ
โครงการฮีตครองอีสาน สืบสานตำนานเทียน
123