การจัดการเรียนการสอนโดยมีวิทยากรภายนอก ได้พัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การบรรยายให้มีความรู้ความเข้าใจเท่านั้น แต่ยังใช้กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และฝึกทักษะการใช้เหตุผล ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง โดยยึดหลักจริยธรรมสาธารณะในการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถมีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะการเขียน ทักษะการพูด ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะการทำงานเป็นทีม

ดังนั้น นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงถูกฝึกเพื่อคิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหา และเสนอแนวทางการพัฒนาทั้งต่อประเทศ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยภาคเอกชน ชุมชน รวมถึงประชาชนได้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ ดังปรัชญาที่ว่า “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานคุณธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย”  
 

อับโหลดวันที่ : 7/11/2562   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 353


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง