ดร.ฐิติพล  ภักดีวานิช

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

titipol.p@ubu.ac.th

045-353944 ต่อ 5040

                                                                                                              

ดร.ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

chanaboon.i@ubu.ac.th

045-353941 ต่อ 5033

ดร.วิศรา ไกรวัฒนพงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

visara.k@ubu.ac.th

045-353941

ผศ.ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษา

chantha.t@ubu.ac.th

045-353941 ต่อ 5013

ดร.วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

warut.i@ubu.ac.th

045-353941 ต่อ 5023

ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา การปกครอง

thanachet.v@ubu.ac.th

045-353941 ต่อ 5034

ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

siriporn.ja@ubu.ac.th

045-353941 ต่อ 5032

 
 

 

นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 

 
 

 

 

 

   
 

อับโหลดวันที่ : 21/5/2562   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 6765


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 215398912โครงสร้างผู้บริหาร1.png
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set: CDS) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Mrs. Angkhana Neelapaijit.
ร้านอาหารยอดนิยมรอบรั้ว UBU
สถานออกกำลังกาย UBU
หอพักเอกชน รอบรั้ว UBU
คู่มือน้องใหม่ มารู้จัก ม.อุบลฯ กันเถอะ
โครงการฮีตครองอีสาน สืบสานตำนานเทียน
123