การบริหารโครงการ

 นำเสนอโดย นายไชยพงศ์ สมดี
  more..

 

 EdPEx คืออะไร

 นำเสนอโดย นายเพชร เสาร์ศรี
  more..

 

  รายงานการอบรม Mirosoft Excel

 นำเสนอโดย ดวงนภา นิธิยานันท์
  more..

 

  รายงานการอบรม หัวข้อ รายงานผลการอบรมประชุม สัมมนาฯลฯ
  ผ่านระบบสารสนเทศคณะรัฐศาสตร์

  นำเสนอโดย นงลักษณ์ มีสุข
  สุข ทิมเวียง
  more..

 

  Digital literacy สิ่งที่บุคลากรควรรู้
  นำเสนอโดย เพชร เสาร์ศรี
  more..

 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดรายวิชา
  more..

 

  ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบ Digital
  นำเสนอโดย ไชยพงศ์ สมดี
  พิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง
  ดวงนภา นิธิยานันท์

  more..

 

  ชุมชนนักปฏิบัติ COP : พัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
  การจัดทำร่างขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง

  นำเสนอโดย ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล
  ตามลิงค์ https://bit.ly/3CHsepS

  more..

 

  โครงการอัตราการเจริญเติบโตของจังหวัดและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย
  องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์และการทำวิจัย
  สถาบันสำหรับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
  ตามลิงค์ https://bit.ly/3jeVufK

  more..

 

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs)
  องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ การทวนสอบและการพัฒนาผลการเรียนรู้
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  ตามลิงค์ https://bit.ly/3rQAobs

  more..

 

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
  องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ Outcome-Based Education
  ตามลิงค์ https://bit.ly/3igG9Mg
  โดย ดร.วิศรา ไกรวัฒนพงศ์ และ ผศ.รจนา คำดีเกิด

  more..

 

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
  องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย
  ตามลิงค์ https://bit.ly/3igG9Mg


  more..

 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

การใช้งาน MS Excel 2016 เบื้องต้นในการทำงาน

เมื่อ : 31/3/2565 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ชุมชนนักปฏิบัติ CoP การพัฒนาคุณภาพองค์กร

เมื่อ : 31/3/2565 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การบัญชีและการจัดการทางการเงิน

เมื่อ : 28/3/2565 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การจัดเตรียมวาระการประชุมการทำบันทึกเสนอที่ประชุมและการทำรายงานการประชุม

เมื่อ : 28/3/2565 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ถอดองค์ความรู้ จากการอบรม ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ (UBU Durable Application)

เมื่อ : 28/3/2565 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การบริหารโครงการ

เมื่อ : 25/3/2565 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

EdPEx คืออะไร

เมื่อ : 23/3/2565 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

รายงานการอบรม Mirosoft Excel

เมื่อ : 22/3/2565 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดรายวิชา

เมื่อ : 23/9/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

R2R งานวิจัยจากงานประจำ

เมื่อ : 23/9/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

12

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online