กิจกรรม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

รายงานการอบรม หัวข้อ รายงานผลการอบรมประชุม สัมมนาฯลฯ ผ่านระบบสารสนเทศคณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 28/9/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

Digital literacy สิ่งที่บุคลากรควรรู้

เมื่อ : 27/9/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดรายวิชา

เมื่อ : 27/9/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบ Digital

เมื่อ : 27/9/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ชุมชนนักปฏิบัติ COP : พัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำร่างขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง

เมื่อ : 27/9/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์และการทำวิจัยสถาบันสำหรับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เมื่อ : 9/8/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ การทวนสอบและการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เมื่อ : 9/8/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

เมื่อ : 9/8/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ Outcome-Based Education

เมื่อ : 9/8/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online