การใช้งาน MS Excel 2016 เบื้องต้นในการทำงาน

 นำเสนอโดย นางสาวธัญรินทร์ โครตอาษา
  more..

 

 ชุมชนนักปฏิบัติ CoPการพัฒนาคุณภาพองค์กร-1

 นำเสนอโดย นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล
  more..

 

 การบัญชีและการจัดการทางการเงิน

 นำเสนอโดย วาสนา สมโสภา
  more..

 

 การจัดเตรียมวาระการประชุมการทำบันทึกเสนอที่ประชุมและการทำรายงานการประชุม

 นำเสนอโดย นางลักษณ์ มีสุข
  more..

 

 ถอดองค์ความรู้จากการอบรมระบบตรวจสอบครุภัณฑ์(UBU Durable Application)

 นำเสนอโดย พิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง
  more..

 

 การบริหารโครงการ

 นำเสนอโดย นายไชยพงศ์ สมดี
  more..

 

 EdPEx คืออะไร

 นำเสนอโดย นายเพชร เสาร์ศรี
  more..

 

  รายงานการอบรม Mirosoft Excel

 นำเสนอโดย ดวงนภา นิธิยานันท์
  more..

 

  รายงานการอบรม หัวข้อ รายงานผลการอบรมประชุม สัมมนาฯลฯ
  ผ่านระบบสารสนเทศคณะรัฐศาสตร์

  นำเสนอโดย นงลักษณ์ มีสุข
  สุข ทิมเวียง
  more..

 

  Digital literacy สิ่งที่บุคลากรควรรู้
  นำเสนอโดย เพชร เสาร์ศรี
  more..

 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดรายวิชา
  more..

 

  ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบ Digital
  นำเสนอโดย ไชยพงศ์ สมดี
  พิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง
  ดวงนภา นิธิยานันท์

  more..

 

  ชุมชนนักปฏิบัติ COP : พัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
  การจัดทำร่างขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง

  นำเสนอโดย ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล
  ตามลิงค์ https://bit.ly/3CHsepS

  more..

 

  โครงการอัตราการเจริญเติบโตของจังหวัดและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย
  องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์และการทำวิจัย
  สถาบันสำหรับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
  ตามลิงค์ https://bit.ly/3jeVufK

  more..

 

 

 

 

 

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs)
  องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ การทวนสอบและการพัฒนาผลการเรียนรู้
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  ตามลิงค์ https://bit.ly/3rQAobs

  more..

 

 

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs)

การเขียนบทความวิจัยสายสนับสนุน ตามลิงค์ https://bit.ly/3C5NW8i

โดย นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด

เรื่อง / วันที่

รายงานการอบรม หัวข้อ รายงานผลการอบรมประชุม สัมมนาฯลฯ ผ่านระบบสารสนเทศคณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 28/9/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

Digital literacy สิ่งที่บุคลากรควรรู้

เมื่อ : 27/9/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดรายวิชา

เมื่อ : 27/9/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบ Digital

เมื่อ : 27/9/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ชุมชนนักปฏิบัติ COP : พัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำร่างขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง

เมื่อ : 27/9/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์และการทำวิจัยสถาบันสำหรับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เมื่อ : 9/8/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ การทวนสอบและการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เมื่อ : 9/8/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

เมื่อ : 9/8/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ Outcome-Based Education

เมื่อ : 9/8/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์