ชีวิตนักศึกษา

          ในโลกยุคใหม่ความรู้ไม่ถูกจำกัดอยู่ภายในห้องเรียนอีกต่อไป อีกทั้งผลการเรียนไม่สามารถชี้วัดความสมบูรณ์แบบของบุคคลได้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทุกแง่มุม โดยนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเผชิญกับความท้าทายของชีวิตและการทำงานในยุคโลกาภิวัฒน์

สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

          สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นองค์กรของนักศึกษาที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมและชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและมีทักษะทั้งทางด้านวิชาการ สังคมและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สโมสรนักศึกษาคือผู้แทนของนักศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ในการเก็บรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา และเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

          วัตถุประสงค์ของสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

1.       ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาความสามารถในทุก ๆ ด้าน

2.       จัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละชมรมที่จัดตั้งขึ้น ในสโมสรนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ และผู้ตาม รวมถึงระบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้จากกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตและการทำงาน

3.       กระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนในคณะรัฐศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะ และมหาวิทยาลัย

4.       เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาต่างคณะ

สโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มีการดำเนินงานร่วมกับตัวแทนของนักศึกษาทุกชั้นปี ไม่ว่าจะเป็น ประธานชั้นปีของแต่ละปีการศึกษา ประธานชมรม และนักศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา  

       ช่องทางการติดต่อสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          Facebook : สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด