วินัยนักศึกษา

          ข้อบังคับวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดขึ้นเพื่อปกป้องและรักษาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาภายในเขตมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์ที่จะกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อปกป้อง ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของนักศึกษาทุกคนในเขตมหาวิทยาลัย

 วินัยและการรักษาวินัย

          นักศึกษาต้องรักษาวินัยและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

  1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี เคารพในสิทธิของบุคคลอื่น มีความสุภาพเรียบร้อย วางตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาให้กับการเรียนอย่างเต็มที่ รักษาความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการของมหาวิทยาลัย
  2. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของทางราชการ คำสั่งของมหาวิทยาลัยหรือคณะ รวมทั้งมติคณะกรรมการวินัยนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และให้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  3. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย
  4. แต่งกายตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการเข้าชั้นเรียน และเข้าสอบประจำภาคการศึกษาและจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมตามกาลเทศะและสถานที่
  5. ถือบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคล
  6. ไม่แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือกระทำการที่ไม่สมควรประการอื่นใด รวมทั้ง ไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและรำคาญ หรือเป็นการรบกวนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
  7. ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือประพฤติผิดเสื่อมเสียในทางชู้สาว หรือประพฤ๖ตนหมกมุ่นในอบายมุขการเที่ยวเตร่สถานบริการกลางคืนเป็นอาจิณ
  8. ไม่แสดงออก กล่าวว่าจา เขียนหรือพิมพ์ข้อความ จัดทำสิ่งพิมพ์ สิ่งวาด หรือการกระทำประการใด ๆ ในสื่อทุกชนิดทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลอันอาจทำให้ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัยเสียหาย
  9. ไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ

 การละเมิดกฎหมายและวินัยนักศึกษา

นักศึกษาต้องรับผิดชอบและเคารพ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ ในกรณีที่ละเมิดกฎหมายต่างๆ เช่น การทำร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ การครองครองสิ่งผิดกฎหมาย การกระทำผิดกฎ และอื่นๆ ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการส่งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ทางการที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด