คู่มือ

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขั้นตอนการยื่นคำร้องออนไลน์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

เมื่อ : 30/6/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ขั้นตอนการตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 30/6/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 30/6/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล