ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ข้อปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาค ณ ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษา 1/2564

เมื่อ : 19/7/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา ที่ 1/2563

เมื่อ : 31/7/2563 หมวดหมู่ : ตารางสอบ โดย : นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์

ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 63

เมื่อ : 31/7/2563 หมวดหมู่ : ตารางเรียน โดย : นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์

ขั้นตอนการยื่นคำร้องออนไลน์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

เมื่อ : 30/6/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ขั้นตอนการตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 30/6/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 30/6/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล