งานวิชาการ

งานวิชาการ

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : คำสั่ง โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการที่ได้รับจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือได้นำไปใช้ประโยชน์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : คำสั่ง โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : คำสั่ง โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ใบสำคัญรับเงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการที่ได้รับจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรฯ

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ใบสำคัญรับเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

แบบเสนอขอรับเงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือได้นำไปใช้ประโยชน์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

แบบเสนอขอรับเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

แบบฟอร์มแบ่งสัดส่วนผลงานทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

แบบฟอร์มขออนุมัติทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

แบบฟอร์มการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล