ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะและสำนัก

เมื่อ : 18/10/2564 หมวดหมู่ : ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะและสำนัก โดย : นายเพชร เสาร์ศรี

ทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

เมื่อ : 2/8/2564 หมวดหมู่ : ทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) โดย : นายเพชร เสาร์ศรี

รายงานการการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และแนวทางป้องกันการทุจริต คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ : 21/4/2563 หมวดหมู่ : รายงานการการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และแนวทางป้องกันการทุจริต คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย : นายเพชร เสาร์ศรี

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)

เมื่อ : 10/10/2562 หมวดหมู่ : (ร่าง) แผยยุทธศาสตร์มหาวิยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) โดย : นายเพชร เสาร์ศรี

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ คณะรัฐศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2562

เมื่อ : 9/10/2562 หมวดหมู่ : เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ คณะรัฐศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2562 โดย : นายเพชร เสาร์ศรี

แผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

เมื่อ : 3/1/2562 หมวดหมู่ : แผนหน่วยงาน โดย : นายเพชร เสาร์ศรี

รวมตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 และเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานคณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 7/9/2561 หมวดหมู่ : การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์

ระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2561 (e-Report)

เมื่อ : 7/9/2561 หมวดหมู่ : การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์

ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีคณะรัฐศาสตร์ (เริ่มใช้ปีงบประมาณ 2562)

เมื่อ : 7/9/2561 หมวดหมู่ : แบบข้อเสนอโครงการ โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์