แบบฟอร์ม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัย (จากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์)

เมื่อ : 29/4/2565 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัย (จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

เมื่อ : 8/3/2565 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

แบบฟอร์มสำหรับ การเสนอโครงการบริการวิชาการ (แบบหารายได้) ที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ : 14/9/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

แบบฟอร์มสำหรับ การเสนอโครงการบริการวิชาการ (แบบให้เปล่า) จากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ : 14/9/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

แบบฟอร์มสำหรับ การปรับแผนการดำเนินโครงการ และการปรับงบประมาณโครงการ

เมื่อ : 8/6/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

แบบฟอร์มสำหรับ เงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ

เมื่อ : 30/4/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ปฏิทินการดำเนินงานขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยฯ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยฯ

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

เกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล