งานวิจัย

งานวิจัย

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "การสาธารณสุขไทยในยุคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019"

เมื่อ : 8/6/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนานักวิจัย

เมื่อ : 2/6/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหน้าใหม่ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)

เมื่อ : 15/5/2563 หมวดหมู่ : วิจัยเงินรายได้ โดย : นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง

การตีพิมพ์ในวารสาร (บทความวิชาการ)

เมื่อ : 7/5/2563 หมวดหมู่ : การตีพิมพ์ในวารสาร โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ข้อมูลงานวิจัย

เมื่อ : 7/5/2563 หมวดหมู่ : ข้อมูลงานวิจัย โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2565 ประเภททุนทั่วไป

เมื่อ : 1/5/2563 หมวดหมู่ : ข่าวทุนวิจัย โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อ : 30/4/2563 หมวดหมู่ : ข่าวทุนวิจัย โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

เมื่อ : 21/4/2563 หมวดหมู่ : ข่าวทุนวิจัย โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ปฏิทินการดำเนินงานขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยฯ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ : 14/11/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

12