งานวิจัย


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ จากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ : 12/10/2563 หมวดหมู่ : วิจัยเงินรายได้ โดย : นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

เมื่อ : 25/9/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย จากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ : 22/9/2563 หมวดหมู่ : วิจัยเงินรายได้ โดย : นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการอบรมระยะสั้น (หารายได้) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 18/9/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง

แบบเสนอขอรับเงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือได้นำไปใช้ ประโยชน์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล

เมื่อ : 17/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการที่ได้รับจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือได้นำไปใช้ประโยชน์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 17/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง

แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนำเสนอผลงาน

เมื่อ : 17/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง

แบบฟอร์มรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ที่จัดภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

เมื่อ : 16/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง

ขออนุมัติรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ที่จัดภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

เมื่อ : 16/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 16/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง

123