ระเบียบ

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมกก.คณะ 2537

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ การได้มาซึ่งกก.ประจำคณะ ประเภทคณาจารย์

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ.2559

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

พระราชกฤษฎีกา ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข