งานธุรการ

งานธุรการ คณะรัฐศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

คำสั่งที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา วงรอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562) ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 21/2/2563 หมวดหมู่ : คำสั่งประจำปี 2562 โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

คำสั่งที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา วงรอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562) ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 21/2/2563 หมวดหมู่ : คำสั่งประจำปี 2562 โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ติดตั้งขาแขวนโปรเจ็กเตอร์)

เมื่อ : 6/6/2562 หมวดหมู่ : ประกาศประจำปี 2561 โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ถ่ายเอกสาร)

เมื่อ : 6/6/2562 หมวดหมู่ : ประกาศประจำปี 2561 โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ : 6/6/2562 หมวดหมู่ : ประกาศประจำปี 2561 โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ : 6/6/2562 หมวดหมู่ : ประกาศประจำปี 2561 โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ : 6/6/2562 หมวดหมู่ : ประกาศประจำปี 2561 โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ : 6/6/2562 หมวดหมู่ : ประกาศประจำปี 2561 โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อ : 6/6/2562 หมวดหมู่ : ประกาศประจำปี 2560 โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซ์้อชุดเครื่องเสียงประจำอาคารปฏิบัติการรวมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิ์

เมื่อ : 6/6/2562 หมวดหมู่ : ประกาศประจำปี 2561 โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

12345678910