งานธุรการ

งานธุรการ คณะรัฐศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ใบแจ้งซ่อมภายในอาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 13/5/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

แบบสรุปเรื่องเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 13/5/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์อำเภอวารินและอำเภอเมือง

เมื่อ : 13/5/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ต่างอำเภอต่างจังหวัด

เมื่อ : 13/5/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3

เมื่อ : 13/5/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1,2

เมื่อ : 13/5/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม สำหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3

เมื่อ : 13/5/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม สำหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1 , 2

เมื่อ : 13/5/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

คำสั่งที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา วงรอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562) ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 21/2/2563 หมวดหมู่ : คำสั่งประจำปี 2562 โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

คำสั่งที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา วงรอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562) ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 21/2/2563 หมวดหมู่ : คำสั่งประจำปี 2562 โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

12345678910