แบบฟอร์ม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

เมื่อ : 11/6/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวธัญรินทร์ โคตรอาษา

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อ : 11/6/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวธัญรินทร์ โคตรอาษา

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี

เมื่อ : 11/6/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวธัญรินทร์ โคตรอาษา

การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ

เมื่อ : 11/6/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวธัญรินทร์ โคตรอาษา

แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ(ต้นเรื่องจากตัว)

เมื่อ : 7/5/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล