ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

เมื่อ : 11/6/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวธัญรินทร์ โคตรอาษา

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อ : 11/6/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวธัญรินทร์ โคตรอาษา

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี

เมื่อ : 11/6/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวธัญรินทร์ โคตรอาษา

การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ

เมื่อ : 11/6/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวธัญรินทร์ โคตรอาษา

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

เมื่อ : 13/5/2563 หมวดหมู่ : คำสั่งคณะรัฐศาสตร์ โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย

เมื่อ : 13/5/2563 หมวดหมู่ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การแจ้งข้อมูลบุคลากรเสียชีวิต หรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรเสียชีวิต สังกัดมหาวิทยาลัย

เมื่อ : 12/5/2563 หมวดหมู่ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การเผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ physical distancing สำหรับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อ : 12/5/2563 หมวดหมู่ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๘)

เมื่อ : 7/5/2563 หมวดหมู่ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 7

เมื่อ : 7/5/2563 หมวดหมู่ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

12