วารสารสัมพันธ์งานวิจัย คณะรัฐศาสตร์

ค้นหา

หน้าหลัก 1 2 3 4
ลำดับ หัวข้อ
70 ศักยภาพในการดำเนินความร่วมมือเพื่อความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ: กรณีการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (Collaborative Capacities for Successful Collaboration: The Case of Thai Local Administrative Organizations’ Waste Management)
69 การใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ 2560 The Budget Spent for the Election of the MPs under the 2017 Constitution in Ubon Ratchathani
66 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กับแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมทางด้านโอกาส : ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในหน่วยงานภาครัฐ
64 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอการนํานโยบายเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาการปลูกข้าว อินทรีย์พื้นที่บ้านดงบัง ต.หนองบ่อ จ.อุบลราชธาน Problems, Obstacles, and Approaches to Implement Organic Agriculture Policy: Case Study of Growing Organic Rice at Baan Dong Bang, Nong Bo, Ubonratchathani
63 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ยางพาราอย่างมีส่วนร่วมจังหวัดอุบลราชธานี
62 การศึกษาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การพัฒนาเอกชนไทยและอินโดนีเซีย
61 การสังเคราะห์องค์ความรู้ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2552-2561
60 พลวัตรทางอำนาจในปกครองท้องถิ่นไทย ในช่วงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พ.ศ. 2557-2562)
59 ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและไทยในยุครัฐบาล คสช. ในบริบทการก้าวขึ้นสู่มหาอำนาจของจีน (พ.ศ. 2557-2562)
58 การประหยัดจากขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Economies of Scale for Local Governance in the Northeast Region of Thailand)
57 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
56 The Adaptation to Flood Disaster of Khu Sawang Community, Nong Kin Phle sub-district, Warinchamrab district, Ubon Ratchathani province
55 การประหยัดจากขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Economies of Scale for Local Governance in the Northeast Region of Thailand)
54 Local Finance : Financial Resources Problem in Thailand
53 มิติด้านเวลาในความสัมพันธ์ไทย-ลาว : กรณีศึกษาการเขียนประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสักจากปี 1954 ถึงปี 2018
52 แนวทางการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุของเทศบาลนครอุบลราชธานี
51 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบ วิธีการ และผลกระทบการเลือกตั้ง ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่
50 โครงการระบบการเลือกตั้งกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม : กรณีศึกษาอิธิพลของเงิน ผลประโยชรน์ และเครือข่ายอุปถัมภ์ในการเลือกตั้ง 2562 จังหวัดสุรินทร์
49 โครงการอัตราการเจริญเติบโตของจังหวัดและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย
48 ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำ ในจังหวัดอุบลราชธานี
47 การสร้างแรงจูงใจรับใช้สาธารณะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ภายใต้ความร่วมมือ ข้ามภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร