รายการซ่อมแซม 27  รายการ  
 ชื่อผู้แจ้งซ่อม  วันที่ :: เวลา  เลขครุภัณฑ์  พัสดุครุภัณฑ์  อาการ  Status  Commen
นายไชยพงศ์ สมดี 2022-08-10 10:40 รศ.6023040000028(กส) แอร์ แอร์ตัน น้ำรั่ว
นายวัฒนพล ผิวนวล 2022-07-05 09:05 - หลอดไฟ หลอดไฟเสียทางเดินชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนหลอดไฟยาว 36w จำนวน 1 หลอด และ สตาทเตอร์ 1 ตัว
นายวัฒนพล ผิวนวล 2022-06-17 10:35 - หลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 1 หลอดไฟยาว 36W จำนวน 3 หลอด และ สตาทเตอร์ 1 ตัว เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
ดร.ขวัญณภิส รัชตะวรรณ 2022-06-08 17:43 รศ 6223120000002 (รด) คอมพิวเตอร์ All in one หน้าจอมีเส้นตรงกลางจอ และจอบางส่วนมีภาพซ้อนเบลอ โดยเฉพาะ short cut โปรแกรมต่างๆ กำลังดำเนินการแจ้งศูนย์ Lenovo กำลังดำเนินการแจ้งศูนย์ประกันเครื่อง
ดร.ขวัญชัย เกิดแดน 2022-05-19 09:08 - หลอดไฟ หลอดไฟชำรุดห้องพักชั้น 2 เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนหลอดไฟยาว 36w และ หน้าซอยทางเดินห้องพัก จำนวน 2 หลอด
ดร.ปิยะมาศ ทัพมงคล 2022-05-19 09:07 - หลอดไฟ หลอดไฟห้องน้ำหญิงชำรุดทั้งหมด เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนหลอดไฟสั้น 18w จำนวน 12 หลอด และสตาร์เตอร์จำนวน 3 ตัว
ผศ.ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ 2022-05-18 09:09 - หลอดไฟ หลอดไฟชำรุด 1 หลอดห้องพักอาจารย์ อ.จันทรา ชั้น 2 เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนหลอดไฟยาว 36w จำนวน 1 หลอด
นายวัฒนพล ผิวนวล 2022-05-10 09:42 - หลอดไฟ หลอดไฟชำรุด 5 หลอด ห้องครัวชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนหลอดไฟยาว 36w จำนวน 5 หลอด
นายวัฒนพล ผิวนวล 2022-05-10 09:30 - หลอดไฟ หลอดไฟยาว 36W ชำรุด 2 หลอด ห้องเรียน POL - 114 เรียบร้อยแล้ว ทำการเปลี่ยนหลอดไฟยาว 36 W จำนวน 2 หลอด สตาทเตอร์ 1 ตัว
นายวัฒนพล ผิวนวล 2022-05-05 09:01 - หลอดไฟ หลอดไฟยาว 36W จำนวน 3 หลอดชำรุด ห้องพิมพ์งานอาจารย์ชั้น 2 เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนหลอดไฟยาว 36w จำนวน 3 หลอด