ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
 
ชื่อ - สกุล นางสาวธัญรินทร์ โคตรอาษา  
  Miss Thanyarin Kodarsa  
     
อีเมล thanyarin.j@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ  
สาขาวิชา / แผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์  
โทรศัพท์ 5006  
ช่วงเวลาที่ติดต่อ 08.30 - 16.30 น.  
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์  
     
คุณวุฒิ
    คุณวุฒิการศึกษา
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2558)
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2548)งานสอน / ภาระงาน

งานวิจัย
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)


งานบริการวิชาการ
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)


บำรุงศิลปวัฒนธรรม
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)ความเชี่ยวชาญ


ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี